Spring naar content

Projecten

Om u te helpen een gedegen indruk te krijgen van wat PartnersRO voor u betekenen kan, vind u hier diverse voorbeelden van projecten, representatief voor wat wij doen voor de leefomgeving.

Meer projecten

Monumentaal wonen in Bloemendaal

Op de ontwikkellocatie “Park Vogelenzang” passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. De eeuwenoude bomen structuren in het gebied zijn beeldbepalend voor de uitstraling van het parkachtige nieuwe woongebied.

GGZ inGeest zal niet zelf risicodragend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarvoor zoeken zij een koper die het gehele plangebied in eigendom overneemt en de woonwijk tot ontwikkeling brengt. GGZ inGeest en de andere zorginstellingen die reeds aanwezig zijn op het terrein, blijven wel in gelijke functie aanwezig in Park Vogelenzang. De opbrengsten uit de verkoop investeert de instelling opnieuw ten behoeve van de zorg aan mensen met psychiatrische problemen.

Een herpositionering van het terrein bekijkt GGZ inGeest dan ook vanuit de positie van de patiënten en hun welzijn en vanuit de doelstelling op een duurzame wijze te ontwikkelen. Duurzaamheid in de vorm van behoud van monumentale groenstructuren en historische bebouwing, maar ook duurzaamheid in het aanwenden van duurzame energiebronnen, het energiezuinig bouwen. GGZ inGeest is er van overtuigd dat deze visie op de toekomst van het terrein veel kansen biedt voor het behoud van deze unieke locatie. Zowel voor het verlenen van uitstekende patiëntenzorg alsook voor de inwoners van Bennebroek.

7000 woningen op een oud bedrijventerrein

Voor de gemeente Amsterdam verzorgen wij de juridische projectleiding van de milieueffectrapportage voor het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Het bestaande bedrijventerrein wordt de komende decennia getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied met circa 7000 woningen. Wij verzorgen de aansturing van de opsteller van het MER, de interne afstemming van de inhoud en de benodigde onderzoeken.

Online juridisch steekhoudende informatie ontsluiten

Kenniscentrum Infomil heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een subwebsite ‘Ruimte’ waar informatie te vinden is op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De informatie is met name gericht op het realiseren van nieuwe functies en de relatie met de wettelijke procedures van de onder andere de Wro en Wabo en de milieuonderzoeken.

Deze informatie wordt nu deels omgezet naar de website ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’. Dit informatiepunt is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet.

Beide websites worden gemaakt door Rijkswaterstaat, afdeling ‘Leefomgeving’. In opdracht van Rijkswaterstaat schrijven wij mee aan deze websites en zorgen wij voor de afstemming op de vragen uit de praktijk.

Industriegebied wordt duurzaam werk- en woongebied

Het voormalige bedrijventerrein op het schiereiland Cruquius in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam neemt een centrale plek in binnen de ring. Het gehele eiland wordt getransformeerd van een industriegebied naar een levendig, modern en duurzaam werk- en woongebied. Uitgangspunt is dat het niet alleen een woongebied wordt, maar dat er op de begane grond bedrijven en voorzieningen komen. Ook bevat het gebied een aantal bijzondere voorzieningen, zoals The Harbour Club.

Op basis van de spelregelkaart van de gemeente wordt het gebied in verschillende deelgebieden ontwikkeld. De ontwikkeling is in volle gang. Voor de deelgebieden van Amvest en Vorm hebben wij de bestemmingsplanprocedure gecoördineerd, inclusief de benodigde onderzoeken en het opstellen van de bestemmingsplannen. We zijn nu bezig met de laatste twee deelgebieden, waaronder de Kop van Cruquiusgebied.

Een gezonde wijk en duurzame mobiliteit

De Cartesiusdriehoek is een bedrijventerrein van ruim 15 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De Cartesiusdriehoek wordt getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied met ruim 2.800 woningen en circa 25.000 m2 aan voorzieningen. Uitgangspunt is een gezonde wijk en duurzame mobiliteit. Het autogebruik wordt beperkt door onder andere gebruik te maken van het het Mobility as a Service-concept (MaaS).

Het gebied is eigendom van de NS en Keystone. Voor beide partijen coördineren wij de bestemmingsplanprocedure, inclusief de onderzoeken en het opstellen van de bestemmingsplannen.

Het borgen van bereikbaarheid

De N233 is een belangrijke verbindingsroute in en tussen de regio’s Foodvalley en Rivierenland. De plaatsen Veenendaal, Rhenen, Kesteren en Ochten worden door de N233 direct met elkaar verbonden. Ook is de weg voor deze en een aantal omliggende kleinere kernen, de meest directe ontsluitingsweg naar zowel de A12 als naar de A15. De weg heeft dus een belangrijke rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de verschillende woonkernen in de regio, faciliteert het woon-werk verkeer en kan zorgen voor een ontlasting van kleinere wegen door de kernen heen.
Om de bereikbaarheid van de bovengenoemde plaatsen en de regio’s te waarborgen, willen de provincies Utrecht en Gelderland twee deeltrajecten van de N233 verbreden van 2×1 naar 2×2 rijstroken. In opdracht van de Provincie Utrecht stellen wij 3 provinciale inpassingsplannen op. 1 voor de Oostelijke Rondweg en 2 voor de Rijnbrug, omdat dit deeltraject in beide provincies ligt. Ook zorgen wij voor de afstemming met de milieueffectrapportage en de onderzoeken.