Spring naar content

Planmer en stikstof

// 07 januari 2021

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 mei 2017 werd het opstellen van een passende beoordeling bij een toename van de stikstofdepositie op een overbelast habitattype in een Natura 2000-gebied verplicht gesteld. Met als gevolg dat, hoe gering de stikstofdepositie ook was, uit moest worden gegaan van een plan-MER-plicht. Ook wanneer de uitkomst van de passende beoordeling was dat de Natura 2000-gebieden niet zouden worden aangetast.

Een aanpassing van deze regeling lag al een tijdje op de loer maar was nog niet in werking getreden. Daar is nu verandering in gekomen: Op 18 december 2020 is de twintigste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden en is het Besluit Mer gewijzigd. Met de wijziging is de mogelijkheid gecreëerd om onder omstandigheden af te kunnen zien van een plan-MER voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt (dus ingeval niet kan worden volstaan met een voortoets of sprake is van één op één inpassing van een Wnb vergunning). De wijziging bevat categorieën van gevallen waarin sprake is van kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen aanzienlijke milieueffecten hebben. Dit betekent dat voor bestemmingsplannen niet meer automatisch een plan-MER-plicht geldt wanneer een passende beoordeling moet worden opgesteld. Voor die plannen kan in eerste instantie worden volstaan met een plan-MER beoordeling (let op procedurele eis om instanties te betrekken). Mogelijk kan een merbeoordeling voor een besluit daartoe mede dienst doen.

De wijziging op het Besluit Mer kan voordelig zijn voor plannen die voor een toename in stikstofdepositie net boven de 0,00 mol/ha/jaar zorgen. Bij de vraag wat dan kleine gebieden en kleine wijzigingen inhouden, doet Marcel Soppe in zijn blog een voorzet (https://www.soppegundelach.nl/publicaties/blogs/wijziging-besluit-milieueffectrapportage/).

Wil je hier meer over te weten komen of gewoon even sparren? Neem dan gerust contact op met Steven de Boer of Kristel Hoogenboezem.