Spring naar content

Hoe om te gaan met Stikstofdepositie

// 13 december 2019

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019, krijgen veel meer ruimtelijke ontwikkelingen te maken met stikstofdepositie.

Het aspect ‘gebiedsbescherming’ speelt onder andere een rol in de plan- en besluitvorming en uitvoering van bijvoorbeeld agrarische activiteiten, industrie en bouwactiviteiten. Het is mogelijk dat dergelijke activiteiten gepaard gaan met de uitstoot van stikstof. Als deze uitstoot neerslaat in bepaalde Natura 2000-gebieden, dan kan dat effect hebben op de natuurdoelen van die gebieden.

Het proces waarin bepaald wordt of nieuwe activiteiten effect hebben op Natura 2000 gebieden en, zo ja, of die dan mogen worden uitgevoerd, is de zogenaamde ‘toestemmingsverlening’. Voor verlening van deze toestemming door het bevoegd gezag moet eerst worden voldaan aan bepaalde voorwaarden. De mogelijkheden voor toestemmingsverlening zijn gewijzigd met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (hierna: de PAS-Uitspraak) waarmee een streep is gezet door het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dit heeft voor de gemeente onder meer gevolgen voor de woonopgave en gebiedsontwikkeling. De PAS uitspraak betekent dat projecten met eigen onderzoek moeten aantonen dat de activiteit geen significante gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden. Welke onderzoeken nodig zijn verschilt van geval tot geval.

De wet- en regelgeving over natuurbescherming maakt onderscheid in ‘plan’ en project’. Een ‘plan’ (bestemmingsplan) verlangt voor vaststelling een beoordeling over mogelijke effecten op beschermde natuurgebieden. Bij een ‘project’ (bijvoorbeeld aanvraag en uitvoering omgevingsvergunning) gaat het om de toestemmingverlening voor feitelijke ingrepen die effecten kunnen hebben op beschermde natuurgebieden. Dit betekent dat omgevingsvergunningen zelf moeten worden beoordeeld op effecten, ongeacht dat vastgestelde bestemmingsplannen zijn beoordeeld. Dat een ‘plan’ is beoordeeld op mogelijke effecten, ontslaat een aanvrager omgevingsvergunning dus niet van de verplichting om te voldoen aan de wet en waar nodig benodigde vergunningen aan te vragen.

Het Rijk heeft een instructie opgesteld; file:///C:/Users/sdebo/Downloads/toestemmingverlening-stikstof.pdf

Op deze instructie is het een en ander af te dingen, maar is wel het vertrekpunt. Hoe om te gaan met maatwerk en hoe de berekening uit te voeren is zowel voor de gebruiksfase als voor de aanlegfase, maatwerk. Wij denken graag met u mee en coördineren het noodzakelijke onderzoek.

De komende maanden wordt duidelijk hoe het Rijk met de stikstofproblematiek om wil gaan. Daarbij wordt ook nagedacht over het invoeren van een drempelwaarde.