Spring naar content

Expliciet mer-beoordelingsbesluit ontbreekt. Wat nu?

// 13 december 2019

In de zomer van 2019 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan “De Nieuwe Wielewaal” vanwege het ontbreken van een expliciet (informeel) mer-beoordelingsbesluit. De Afdeling zag geen ruimte voor het passeren van dat gebrek, het in stand laten van rechtsgevolgen of het toepassen van een bestuurlijke lus. Deze uitspraak is geannoteerd door Marcel Soppe en Jade Gundelach.

De Wielewaaluitspraak heeft tot veel commotie geleid. De angst bestond dat iedere beroepszaak waarin geen tijdig en expliciet mer-beoordelingsbesluit was genomen, een fatale afloop zou krijgen. Zoals wij in onze annotaties al aangaven, bevatte de Wielewaaluitspraak de nodige aanknopingspunten die maakten dat die angst niet terecht is. Dat wordt ook duidelijk uit de Afdelingsuitspraak van december 2019 over het bestemmingsplan “Noortveer” (ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4327, r.o. 16.5 e.v.).

De Afdeling constateert in de Noortveerzaak dat er na de vaststelling van het bestemmingsplan alsnog een mer-beoordelingsbesluit is genomen. Dat besluit is de 13e dag voor de zitting aan de Afdeling overgelegd. Daarin ziet de Afdeling aanleiding om de rechtsgevolgen van het vernietigde bestemmingsplan in stand te laten. Daarbij beoordeelt de Afdeling de kwaliteit van het mer-beoordelingsbesluit naar aanleiding van de daartegen door appellanten ingebrachte grieven. De slotconclusie is dat het mer-beoordelingsbesluit voldoet aan de wettelijke vereisten.

Als het later overgelegde mer-beoordelingsbesluit inhoudelijk niet juist is, dan zal de Afdeling niet overgaan tot de instandlating van de rechtsgevolgen. In dat geval zal een expliciet mer-beoordelingsbesluit moet worden genomen voor de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en aldus zal dan de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moeten worden doorlopen. Dit kan eveneens worden afgeleid uit de verschenen Afdelingsuitspraak 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4352, r.o. 19.1 en 20.