Spring naar content

De Stand van zaken Omtrent de Omgevingswet

// 13 december 2019

De Omgevingswet bundelt wetgeving over thema’s in de fysieke leefomgeving. Dit is straks de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt hiermee inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden.

Er wordt al enige tijd druk gewerkt aan de wet en alle daarbij behorende regelgeving. Overheden zijn bezig met de implementatie van de wet. Het betekent immers nogal wat! Niet alleen heeft de wet gevolgen voor de bestaande juridische instrumenten, er komt ook een nieuw digitaal stelsel. Om alle aanpassingen op een goede manier te implementeren is de cultuurverandering bij overheden van groot belang. Een cultuurverandering die niet alleen gevolgen heeft voor de medewerkers van bijvoorbeeld provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook voor hun ketenpartners en bewoners en ondernemers.

Op 29 november 2019 liet de minister van Milieu en Wonen in een brief (voorstel om hier een link naar deze brief op internet op te nemen) aan de Tweede Kamer weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wenselijk en mogelijk is. Er zijn ook zorgen over de haalbaarheid van deze datum. Om die reden heeft de minister ervoor gekozen om een tussenstap in te bouwen. In het wetsvoorstel Invoeringswet is vastgelegd dat de inwerkingtredingsdatum wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB). Dit Koninklijk Besluit wordt uiterlijk 1 juli bij de Tweede Kamer voorgehangen, waarna definitief wordt bepaald of de wet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking treedt.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet hangt nadrukkelijk samen met het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Het is daarom van belang dat gemeenten gaan plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het DSO-LV. Om te voorkomen dat alle bevoegde gezagen tegelijk willen aansluiten, wordt een interbestuurlijke aansluitplanning gemaakt. Gemeenten kunnen hiervoor zelf een tijdslot reserveren. Gemeenten die zichzelf niet indelen, worden ingepland.

Naast deze digitale voorbereiding, is het van belang om 2020 te gebruiken voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en de voorbereiding op de nieuwe juridische instrumenten. Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u contact opnemen met ….

Actuele teksten van de Omgevingswet en daarbij behorende regelgeving zijn te vinden op www.omgevingswetportaal.nl.