Spring naar content

De Stand van zaken Omtrent de Omgevingswet

// 13 december 2019

De Omgevingswet bundelt wetgeving over thema’s in de fysieke leefomgeving. Dit is straks de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt hiermee inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden.

Er wordt al enige tijd druk gewerkt aan de wet en alle daarbij behorende regelgeving. Overheden zijn bezig met de implementatie van de wet. Het betekent immers nogal wat! Niet alleen heeft de wet gevolgen voor de bestaande juridische instrumenten, er komt ook een nieuw digitaal stelsel. Om alle aanpassingen op een goede manier te implementeren is de cultuurverandering bij overheden van groot belang. Een cultuurverandering die niet alleen gevolgen heeft voor de medewerkers van bijvoorbeeld provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook voor hun ketenpartners en bewoners en ondernemers.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2023.

Of deze datum gehaald zal worden is nog zeer de vraag. De eerste kamer heeft besloten om de wet niet meer voor 1 juli 2022 in stemming te brengen. De minister heeft tot nu toe beloofd dat de datum waarop de wet inwerking gaat treden minimaal een half jaar van te voren bekend gemaakt zou worden. Nu de eerste kamer de wet niet meer voor de zomer in stemming gaat brengen, komt deze belofte in gevaar. De kans dat de inwerkingtreding nogmaals uitgesteld gaat worden is dan ook aanwezig.

 

Voor de meest actuele informatie kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet raadplegen via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2022/06/24/kamerbrief-over-kritische-tijdslijn-omgevingswet

Naast de digitale voorbereiding, is het van belang om de tijd tot inwerkingtreding te gebruiken voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en de voorbereiding op de nieuwe juridische instrumenten. Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u contact opnemen met Babette van der Padt of Mireille Tiekstra.

Actuele teksten van de Omgevingswet en daarbij behorende regelgeving zijn te vinden op:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/tekst-toelichting-omgevingswet-amvb/