Spring naar content

De Stand van zaken Omtrent de Omgevingswet

// 14 januari 2021

De Omgevingswet bundelt wetgeving over thema’s in de fysieke leefomgeving. Dit is straks de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt hiermee inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden.

Er wordt al enige tijd druk gewerkt aan de wet en alle daarbij behorende regelgeving. Overheden zijn bezig met de implementatie van de wet. Het betekent immers nogal wat! Niet alleen heeft de wet gevolgen voor de bestaande juridische instrumenten, er komt ook een nieuw digitaal stelsel. Om alle aanpassingen op een goede manier te implementeren is de cultuurverandering bij overheden van groot belang. Een cultuurverandering die niet alleen gevolgen heeft voor de medewerkers van bijvoorbeeld provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook voor hun ketenpartners en bewoners en ondernemers.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2022.

Voor de meest actuele informatie kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet raadplegen via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/13/kamerbrief-over-voortgang-omgevingswet-november-2020

Minister Ollongren wijst er in de brief op dat de Invoeringsregeling Omgevingswet binnenkort wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Het invoeringsspoor is daarmee gereed. Ook de Aanvullingsbesluiten liggen op koers. De komende weken worden deze in het Staatsblad gepubliceerd. Daarna kunnen ook de bijbehorende Aanvullingsregelingen worden vastgesteld. Tot slot heeft de Tweede Kamer op 9 november de ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de Omgevingswet’ behandeld.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet hangt nadrukkelijk samen met het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Het is daarom van belang dat gemeenten plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het DSO-LV. Ook over de voortgang van het DSO gaat de minister in haar brief in. Er zijn twee externe adviezen ingewonnen. De conclusie is dat ingezet moet worden op de afbouw en implementatie van het DSO zodat er een basisniveau is op het moment van de inwerkingtreding van de wet.

Tot slot is een belangrijke wijziging die in de brief wordt aangekondigd dat gemeenten een jaar langer de tijd krijgen om de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan gereed te hebben, namelijk tot en met 31 december 2024 respectievelijk 31 december 2029.

Naast de digitale voorbereiding, is het van belang om 2021 te gebruiken voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en de voorbereiding op de nieuwe juridische instrumenten. Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u contact opnemen met Jenny Crommentuijn.

Actuele teksten van de Omgevingswet en daarbij behorende regelgeving zijn te vinden op:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/tekst-toelichting-omgevingswet-amvb/